jeudi 20 mai 2010

رژيم جمهوری اسلامی مرزهای جديدی از جنايت بر عليه بشريت را در می نوردد

هم میهنان، آزادیخواهان !

رژیم جمهوری اسلامی ایران ناتوان در پاسخگوئی به نیازهای اولیهء مردم وبحران
همه جانبهء سیاسی - اجتماعی، با سرکوب گسترده و مداوم معترضین و حذف
فیزیکی دگراندیشان در سراسر ایران، گام های جدیدی را در جنایت بر علیه بشریت
در می نوردد. اعدام حداقل یازده تن در دوهفته اخیر؛ گواه عزم جنایتکارانه سران
نظام در سرکوب خونین معترضین بوده و خبر از موج جدید سرکوب و حذف
مخالفین سیاسی رژیم جمهوری اسلامی می دهد.
هم میهنان، آزادیخواهان !
با درس آموزی از تظاهرات مشترک و موفقیت آمیز در محکوم کردن قتل دولتی پنج
تن از مخالفین سیاسی نظام مذهبی حاکم بر ایران، زنده یادان مهدی اسمعیلیان، علی
حیدریان، شیرین علم حولی، فرزاد کمانگر و فرهاد وکیلی، در حرکت خودانگیخته
اعتراضی در مقابل "سفارت جمهوری اسلامی" در پاریس، از شما دعوت می نمائیم
تا مشترکا با شعارها و پرچم های خود برای لغو مجازات اعدام، توقف هر نوع
شکنجه و آزادی بی قید وشرط زندانیان سیاسی و عقیدتی به تظاهرات ایستاده
اعتراضی بپردازیم.

زمان و مکان تظاهرات: شنبه بيست ودوم ماه مه ، از ساعت هفده الی نوزده،
ميدان سن ميشل در پاريس ششم، متروی سن ميشل

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران

adpoi@hotmail.fr

www.adpoi.blogspot.com
_________________________________________________________________________________________________

dimanche 21 février 2010

سه گزارش کوتاه از فعالیت های انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و
عقیدتی در ایران به مناسبت سالگرد انقلاب بهمن ماه پنجاه هفت


آکسيون ايستادهء اعتراضی دربرابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در ميدان "ينا"، پاريس

در همبستگی با زندانیان سیاسی و عقیدتی، با خواست توقف فوری هر نوع شکنجه و مجازات اعدام در ایران
و در هماهنگی با کارزار بین المللی "نه به جمهوری اسلامی ایران" تظاهراتی در روز پنجشنبه بیست و دوم
بهمن ماه در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران برگزار گردید.
در این تظاهرات که ده ها تن از ایرانیان مقیم فرانسه درآن شرکت کردند ، نمایندگان احزاب و سندیکاهای
چپ فرانسه نیز حضور پیدا کردند. پاتریک مرگته از طرف حزب کمونیست فرانسه ، آیوان لومر از حزب
در حمایت S.U.D ( و آلن بارون از سندیکای "سود" (اس-او-د N.P.A ( نوین ضد سرمایه داری (ان. پ.آ
از مبارزات مردم ایران سخن گفتند و حمایت کامل خود را از جنبش اعتراضی مردم ایران اعلام نمودند.
تظاهر کنندگان ضمن طرح خواست احقاق تمامی حقوق سیاسی و مدنی مردم سراسر ایران، یکصدا فریاد "زندانی
سیاسی آزاد باید گردد"، "اعدام در ایران متوقف باید گردد"، "زنده باد آزادی"، "زنده باد دموکراسی"، زنده باد لائیسیته"، « این لانهء جاسوسی تعطیل باید گردد » و "نه به جمهوری اسلامی ایران" سردادند.

آکسيون اعتراضی ايستاده در مقابل دفتر ملل متحد در ژنو
به دعوت انجمن ها و تشکل های کارزار مشترک "نه به جمهوری اسلامی ایران" انجمن ما در کنار صدها
تن از ایرانیان مقیم کشورهای مختلف اروپا، در روز دوشنبه بیست وششم بهمن ماه به تظاهرات اعتراضی در
مقابل دفتر سازمان ملل متحد در ژنو اقدام نمود. شرکت کنندگان در این تظاهرات یکصدا خواستار محکومیت
جمهوری اسلامی ایران بخاطر عدم رعایت مداوم حقوق بشر و عدم رعایت حقوق شهروندان سراسر ایران
شدند. لازم به توضیح و تاکید است که دراین تظاهرات اکثریت محسوس تظاهر کنندگان، با فریاد "نه به
جمهوری اسلامی ایران" و "جمهوری اسلامی نابود باید گردد" مخالفت خود را با کل نظام جمهوری اسلامی
نشان می دادند. این واقعیت انکار ناپذیرکه در گزارشات تصویری مستقل کاملا آشکار است، توسط بعضی از
رسانه ها؛ همچون "بی بی سی" بطور ناشیانه ای بطور مورد حذف قرار گرفته است!
علاوه براعضا و دوستان انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران، فعالین حزب ان. پ. آ ،
واحد گرونوبل نیز از فرانسه در این تظاهرات شرکت فعال کرده و NPA ( ( حزب جدید ضد سرمایه داری
پیام همبستگی خود را خطاب به تظاهر کنندگان ایرانی خواندند .

شرکت در مراسم "همبستگی با مردم ايران" در شهر "مالکوف" واقع در حومهء پاريس

به دعوت خانم "کاترین مرگته" شهردار کمونیست شهر "مالاکوف" در روز چهارشنبه بیست و هشتم بهمن
ماه مراسمی با حضور بیش از صد و پنجاه ایرانی و فرانسوی در "سالن جشن ها"ی شهرداری این شهر
برگزار گردید. در این مراسم خانم ها و آقایان ایران انصاری از " انجمن زنان ایرانی برای دمکراسی" .،
دلزاد دقتی از "کمیته ضدسرکوب شهروندان ایرانی " ، کاک خسرو عبداللهی از "حزب دموکرات کردستان
ایران"، خانم ژاکلین پروکیو از "عفو بین الملل "، ژاک فت مسئول بخش بین المللی "حزب کمونیست
فرانسه" و بهروز فراهانی از "انجمن دفاع اززندانیان سیاسی وعقیدتی درایران“ به بحث و بررسی اوضاع
سیاسی و اجتماعی امروز ایران پرداختند.
بهروز فراهانی در بحث کوتاه خود به زبان فرانسه، که بشدت مورد استقبال و تشویق حاضرین قرار گرفت،
به بررسی اصول پایه ای "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" پرداخت و در زمانی کوتاه به روشنی نشان
داد که این مجموعه "قوانین اساسا دینی" و در جوهر آن اصل "ولایت فقیه"، بطور بنیادین در ضدیت با حقوق مردم سراسر ایران (از نظر این مجموعه "امت سفیه"!) می باشد. به عبارتی این مجموعه قوانین در ضدیت بنیادین با Ž آزادی، جمهوریت و برابر حقوقی شهروندان سراسر ایران است و به عبارت دقیقتر این مجموعه قوانین، نماد و بانی رسمیت بخشیدن به تبعیض در مورد زنان و تمامی شهروندان غیر باورمند به مذهب شیعهء اثنی عشری در ایران می باشد. همچنین سخنران بر این امر تاکید نمود که این مجموعه
"اصول" به دلیل تکیه بر اصل "ولایت فقیه"، اساسا غیر قابل اصلاح می باشد وهم از این روست که انجمن
ما از روز نخست شکل گیری، به مدت چهارده سال، با اعتقاد عمیق به عدم امکان اصلاح "قانون اساسی"
این نظام ظلم و نابرابری، شعار محوری خود را "نه به نظام جمهوری اسلامی ایران" در تمامیت آن، قرار
داده است. در پایان نسخه هائی از اصولی از این مجموعه که در تناقض آشکار با حقوق اساسی "بشر" می
باشند و در بحث به آنها اشاره شده بود، در اختیار حضار قرار گرفت.

لازم به تاکید است که برگزاری میزگرد شب همبستگی با مبارزات مردم ایران از طرف شهرداری شهر مالاکف،

اولین ابتکار از این دست در حمایت از مبارزات مردم ایران در فرانسه بود و همه سخنرانان ایرانی مراتب
سپاسگزاری خود از این اقدام را اعلام نمودند .

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران

پاریس سی ام بهمن ماه هشتاد و هشت

www.adpoi.blogspot.com

adpoi@hotmail.fr

samedi 13 février 2010


Non à la République Islamique en Iran !


Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU doit examiner, lundi 15 février 2010, la situation des droits de
l'Homme en Iran dans le cadre de sa procédure d'Examen périodique universel (EPU) visant à passer en
revue en quatre ans les 192 États membres de l'ONU.
Il ne fait de doute pour personne que la République Islamique d'Iran est une dictature moyenâgeuse et
sanguinaire. De l'élimination de toutes les forces démocratiques et des exécutions massives des opposants au
régime en 1988, en passant par l'instauration de lois hostiles aux femmes et l'écrasement des revendications
sociales et démocratiques des travailleurs, de la jeunesse et des minorités nationales et religieuses, la
République Islamique et ses dirigeants ont les mains entaché de sang.
Depuis 8 mois, et les élections truquées de juin 2009, des centaines des milliers d'iraniens de tous âges et de
toutes les origines sociales descendent dans la rue à la moindre occasion. Les peuples d'Iran défient le régime
à chaque fois que possible. Cela a encore été le cas le 11 février lors des cérémonies officielles de
commémoration de la révolution de 1979. A chaque fois les pasdaran et le pouvoir répondent par la violence.
Malgré une répression de plus en plus dure, des arrestations massives, des tortures à grande échelle, des viols
et passages à tabac en pleine rue, la population ne désarme pas. Même les exécutions des prisonniers
politiques accusés d’être « ennemis de Dieu » ou les condamnations à morts, comme c'est le cas pour 10
personnes dont le pouvoir a publié les noms, n'entament pas la détermination de celles et ceux qui luttent
pour la liberté, l'égalité et la justice sociale.
De la contestation électorale au rejet des fondements même de la République Islamique, le mouvement de
contestation ne cesse de s'étendre et de s'approfondir aux villes moyennes et petites.
La crise politique se conjugue à une crise économique et sociale profonde. Les travailleurs qui réclament le
paiement de leur salaire et qui luttent pour le droit de s'organiser en syndicat indépendant font l'objet d'une
répression violente. Arrestations, licenciements punitifs, pressions en tout genre sur leur famille, le pouvoir
mène une politique anti ouvrière violente et défend ses propres privilèges. Plus que tout, le régime a en
mémoire le mouvement gréviste des travailleurs iraniens qui en 1979 a contribué fortement à la chute de la
monarchie.
Nous les militants en exile, solidaire des peuples d'Iran et des travailleurs, condamnons avec force toutes les
atteintes aux droits civiques et élémentaires.
Nous exigeons la libération sans conditions de tous les manifestants arrêtés, ainsi que de tous les prisonniers
politiques et d’opinion en Iran.
Nous réitérons notre opposition à la peine capitale et appelons à une mobilisation encore plus forte des
organisations de défense de droits de l’Homme afin de contrer les actes barbares de la République Islamique
d’Iran; Nous soutenons la lutte des femmes pour l'égalité des droits et pour la liberté; Nous soutenons les
droits démocratiques des peuples d'Iran; Nous soutenons la lutte des travailleurs pour le droit de s'organiser.
Plus que jamais, le mouvement de contestation en cours en Iran a besoin de la solidarité des
mouvements sociaux et des progressistes du monde entier.

Vive la démocratie !
Vive la laïcité !
Vive l'égalité et la justice sociale !
Non à la République Islamique en Iran !

Association pour la Défense des Prisonniers Politiques et d’Opinion en Iran

Sutenu par: «Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en IRAN» sstiran@yahoo.fr
________________________________________________________________________________________

mercredi 10 février 2010


سی و يک سال از انقلاب بهمن ماه می گذرد

پس از دو سال تظاهرات و اعتصابات مداوم مسالمیت جویانه و مقاومت گرانه، مردم ایران در روزهای
بیستم، بیست و یکم و بیست و دوم بهمن ماه، در یک حرکت بی سابقهء سراسری، با در هم شکستن ارتش
شاهنشاهی و ساواک، انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران را به پیروزی رساندند. افسوس که امید حاصل از این
انقلاب با مصادرهء آن بوسیلهء رژیم تمامیت گرای اسلامی به یاس گرائید و رژیم ولایت فقیه برای نخستین
بار همچون "خاری" در تاریخ بشر مدرن پا به عرصهء ظهور نهاد و به این ترتیب از انقلب دموکراتیک -
ضد سلطنتی مردم ایران، یک "انقلب اسلامی" از دوران قرون وسطی، سر بر آورد! این نظام بسرعت
زندان، شکنجه، مجازات اعدام وحتی کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی و عقیدتی را به سیاست دائمی خود
.در مواجهه با مخالفین این نظام، دگراندیشان و غیر خودی ها بدل نمود
اما مقاومت زنان، دانشجویان، روشنفکران، کارگران و فعالین حقوق ملی در سراسر ایران هرگز متوقف
نشد. برغم پرداخت بهائی سنگین از طرف مردم در تمامی سال های گذشته، بدنبال تقلب های گسترده در
"انتخابات" بیست و دوم خردادماه، هزاران تن از اقشار و طبقات و نسل های گوناگون برای اعتراض به
وضع موجود به خیابان ها آمدند. این جمعیت معترض برغم همهء ضرب و شتم ها، دستگیری ها، زندان ها،
شکنجه ها، تجاوزات جنسی، اعدام "محاربین"، ترورهای خیابانی و حتی به گلوله بسته شدن در تظاهرات
مسالمت آمیز، به هر بهانه ای به خیابان می آید و ایران را بجوش آورده است. در چنین شرایطی رژیم مذهبی
حاکم بر ایران قصد دارد تا با فرارسیدن سالگرد انقلاب بهمن و در "فضای" این سالگرد، بسیاری از
ناراضیان و مخالفین خود را به قتل رساند. هم اکنون مقامات "قضائی" ایران اعلام نموده اند که نه نفردیگر
.بزودی قربانی قتل دولتی (مجازات اعدام) خواهند گردید
انجمن ما، همبسته با مردم سراسر ایران و مقاومت قهرمانانهء آنها، بشدت تمامی تجاوزات به حقوق
شهروندی و حقوق اولیهء مردم سراسر ایران را محکوم می نماید. انجمن ما خواستار آزادی فوری و بی
چون و چرای همهء دستگیر شدگان تظاهرات اخیر و تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران می باشد. ما
بر مخالفت خود با مجازات اعدام مجددا تاکید می کنیم و همهء تشکل های مدافع حقوق بشر و مخالف مجازات
اعدام را به سازماندهی جدید و کارا برای رویاروئی با این جنایات که از یک سو برای ایجا فضای ترس و
.از سوی دیگر انتقام گیری از مردم معترض در ایران صورت می گیرد، دعوت می نمائیم
در راستای اعتراض به نقض دائم حقوق بشر و ادامهء مجازات اعدام در ایران، همزمان با سایر تشکل های
دموکراتیک در اروپا، با شعار محوری "نه به جمهوری اسلامی ايران" از شما برای شرکت در یک
.تظاهرات ایستادهء اعتراضی دعوت می کنیم

تاريخ: پنجشنبه يازدهم فوريه (بيست و دوم بهمن ماه) دو هزار و ده از ساعت سه الی پنج بعد از طهر

محل: ميدان "ينا" پاريس


انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران - پاریس

adpoi@hotmail.fr

www.adpoi.blogspot.com
____________________________________________________________________

dimanche 7 février 2010


سی و يک سال از انقلاب بهمن ماه می گذرد


پس از دو سال تظاهرات و اعتصابات مداوم مسالمیت جویانه و مقاومت گرانه، مردم ایران در روزهای
بیستم، بیست و یکم و بیست و دوم بهمن ماه در یک حرکت بی سابقهء سراسری با در هم شکستن ارتش
شاهنشاهی و ساواک، انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران را به پیروزی رساندند. افسوس که امید حاصل از این
انقلاب با مصادرهء آن بوسیلهء رژیم تمامیت گرای اسلامی به یاس گرائید و رژیم ولایت فقیه برای نخستین
بار همچون "خاری" در تاریخ بشر مدرن پا به عرصهء ظهور نهاد و به این ترتیب از انقلاب دموکراتیک -
ضد سلطنتی مردم ایران، یک "انقلاب اسلامی" از دوران قرون وسطی، سر بر آورد! این نظام بسرعت
زندان، شکنجه، مجازات اعدام وحتی کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی و عقیدتی را به سیاست دائمی خود
.در مواجهه با مخالفین این نظام، دگراندیشان و غیر خودی ها بدل نمود
اما مقاومت زنان، دانشجویان، روشنفکران، کارگران و فعالین حقوق ملی در سراسر ایران هرگز متوقف
نشد. برغم پرداخت بهائی سنگین از طرف مردم در تمامی سال های گذشته، بدنبال تقلب های گسترده در
"انتخابات" بیست و دوم خردادماه، هزاران تن از اقشار و طبقات و نسل های گوناگون برای اعتراض به
وضع موجود به خیابان ها آمدند. این جمعیت معترض برغم همهء ضرب و شتم ها، دستگیری ها، زندان ها،
شکنجه ها، تجاوزات جنسی، اعدام "محاربین"، ترورهای خیابانی و حتی به گلوله بسته شدن در تظاهرات
مسالمت آمیز، به هر بهانه ای به خیابان می آید و ایران را بجوش آورده است. در چنین شرایطی رژیم مذهبی
حاکم بر ایران قصد دارد تا با فرارسیدن سالگرد انقلب بهمن و در "فضای" این سالگرد، بسیاری از
ناراضیان و مخالفین خود را به قتل رساند. هم اکنون مقامات "قضائی" ایران اعلام نموده اند که نه نفردیگر
.بزودی قربانی قتل دولتی (مجازات اعدام) خواهند گردید
انجمن ما، همبسته با مردم سراسر ایران و مقاومت قهرمانانهء آنها، بشدت تمامی تجاوزات به حقوق
شهروندی و حقوق اولیهء مردم سراسر ایران را محکوم می نماید. انجمن ما خواستار آزادی فوری و بی
چون و چرای همهء دستگیر شدگان تظاهرات اخیر و تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران می باشد. ما
بر مخالفت خود با مجازات اعدام مجددا تاکید می کنیم و همهء تشکل های مدافع حقوق بشر و مخالف مجازات
اعدام را به سازماندهی جدید و کارا برای رویاروئی با این جنایات که از یک سو برای ایجا فضای ترس و
.از سوی دیگر انتقام گیری از مردم معترض در ایران صورت می گیرد، دعوت می نمائیم
در راستای اعتراض به نقض دائم حقوق بشر و ادامهء مجازات اعدام در ایران از شما برای شرکت در یک
.تظاهرات ایستادهء اعتراضی دعوت می کنیم

تاريخ: پنجشنبه يازدهم فوريه ( 22 بهمن ماه) از ساعت 3 الی 5

محل: ميدان "ينا" پاريس

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران - پاریس

adpoi@hotmail.fr www.adpoi.blogspot.com
________________________________________________________________________________________________________________________

Il y a 31 ans la révolution en Iran


Après pratiquement 2 ans de manifestations et grèves multiples, pacifiques ou violentes selon le
comportement des forces de sécurités royales, l’insurrection armée du 9 au 11 février 1979 a vu le
triomphe de la révolution anti monarchique du peuple iranien. Hélas, l’énorme espoir suscité par
cette victoire fut très vite anéanti par la confiscation de la révolution et l’établissement d’un régime
totalitaire islamique, incarnée dans le règne du « Guide Suprême » comme épine dorsale d’une
république islamique inédite dans l’histoire moderne de l’homme. Ainsi, la révolution anti
monarchique fut transformée en une « révolution islamique », avec des lois directement sorties des
cavernes moyenâgeuses ! L'on vit alors s'installer en Iran un règne de terreur, d'emprisonnements,
de torture, d’exécutions sommaires, et même de massacre de milliers de prisonniers politiques et
d’opinion s’installer en Iran.
Mais la résistance des femmes, des étudiants, des intellectuels, des travailleurs, et des militants des
nationalités minoritaires n’a jamais cessé. Cet engagement, ces militants l’ont très cher payé, mais
ces efforts n’ont pas été vains ; depuis 8 mois, et les élections truquées de juin 2009, l’Iran est en
ébullition, des centaines des milliers d'iraniens de tous âges et de toutes les origines sociales
descendent dans la rue à la moindre occasion, et défient le régime malgré une répression de plus en
plus dure qui a commencé avec des arrestations massives, des tortures à grande échelle, des viols et
passages à tabac systématique même en pleine rue, qui a culminé avec les exécutions des
prisonniers politiques accusés d’être « ennemis de Dieu ». Et à ce jour, en attendant les festivités
officielles relatives à la commémoration du 31ème anniversaire de la révolution, le régime islamique
multiplie les menaces et les restrictions, et a même publié les noms de 9 personnes dont l'execution
est prévue pour « bientôt ».
Notre association, solidaire du peuple iranien et de ses résistances héroïques, condamne avec force
toutes ces atteintes aux droits civiques et élémentaires de ce peuple. Nous demandons la libération
sans conditions de tous les manifestants arrêtés, ainsi que de tous les prisonniers politiques et
d’opinion en Iran. Nous réitérons notre opposition à la peine capitale et appelons à une mobilisation
encore plus forte des organisations de défense de droits de l’Homme afin de contrer les actes
barbares de la République Islamique d’Iran contre ses propres citoyens, et surtout ces menaces de
nouvelles exécutions « pour l’exemple ». Dans ce but, nous appelons à une manifestation le jeudi
11 février (le jour anniversaire de la révolution en Iran) de 15h à 17h devant l’ambassade
d’Iran à Place Iéna, Paris 16ème.

Non à la République Islamique en Iran!
Libérer tous les prisonniers politiques et d’opinion !
Vive la démocratie !
Vive la laïcité !

http://www.adpoi.blogspot.com/
adpoi@hotmail .fr

vendredi 29 janvier 2010


Un crime odieux !

Les autorités de la république islamique ont annoncé l’exécution de 2 des
manifestants arrêtés pendant les grandes manifestations de la journée de deuil
d’Achoura ; MM.Mohammad-Ali Zamani et Arash Rahmani-Néjad ont été pendu
hier matin à Téhéran. Neuf autres manifestants emprisonnés sont condamnés à la
peine capitale en plus de dizaines autres prisonniers déjà condamnés à mort au
Kurdistan et autres régions d’Iran. Il semble qu’à l’approche des journées de
commémoration de la révolution de février, le régime a décidé de faire passer un
message sanglant de brutalité afin de faire peur aux opposants.
Notre association condamne fermement ces actes criminels du régime islamique en
Iran. Nous invitons toutes les organisations de défense de droits de l’Homme, tous
les démocrates et progressistes à intensifier leurs efforts et à protester auprès des
instances internationales afin de sauver la vie de ces prisonniers.

Non à la peine capitale !
Non à la République Islamique en Iran !
Vive la liberté !
Vive la laïcité !
Vive la démocratie !

Paris le 28 janvier 2009

adpoi@hotmail.fr
http://www.adpoi.blogspot.com/
__________________________________________________________________________________________________________
19 Avenue d’Italie 75013 Paris
E-Mail : adpoi@hotmail.fr
http://adpoi.blogspot.com/
(Association régie par la Loi du 1er juillet 1901 - J.O. de 9 août 1995)